Wednesday, March 8, 2017

3 short stories


the door in your eye opens up to a world of winds no one flies a kite or flies at all


døren i dit øje åbnes op til en verden af vinde ingen flyver med drage eller ingen flyver


:


it's a footnote explaining itself or a deaf seal on a rock with no name to explain your Rorsarch face


det' en fodnote der forklarer sig selv eller en døv sæl på en sten uden navn til at forklare dit Rorsarch-ansigt


:


keeping away from 3D people you dream up elaborate conspiracies of why they shun you and you open and close the fridge door and see your friend the milk fade away little by littleholder dig væk fra 3D mennesker og konstruerer indviklede konspirationsteorier om hvorfor de undgår dig mens du åbner og lukker køleskabsdøre og ser din ven mælken forsvinde lidt efter lidt


Tuesday, March 7, 2017

4 short stories

all the degrees of a Like ten thousand starlings in a thimble


alle graderne af et Synes Godt Om titusinde stære i et fingerbøl

:

the vision of what's in space a construct of neurons


visionen om hvad der er i rummet en konstruktion af neuroner

:

by a chemical forced in and out of shape what we agree is "the world" (notice: " ")


ved et kemikalie tvunget ind og ud af form dét vi er enige om er "verden” (bemærk: " ")

:

think all you will: here is there and sometimes not like rain inside your left ear


tænk alt du vil: her er der og til tider ikke som regn inde i dit venstre øre

:

'it's clean' you say and mean: not a flock of gulls in a phone booth (who remembers them anyway?)


'det er rent' siger du og mener: ikke en flok måger inde i en telefonboks (hvem husker dog dem?)

Monday, February 6, 2017

Va bene?


Va bene?
Va male?
The man who overheard Christ talking to Saint Catherine tries to cross the hot water pool with a lit candle though his house is full of water. His neighbours pull him out and he never reaches the far end.
Tu sei pazzo!
Once he locked up his family for seven years. They needed to be saved and below the town on the mountain top the road crawls away.
Misericoridia!
As always the dog comes out of nowhere.


Va bene?
Va male?
Manden, der overhørte Kristus tale til Sankt Catharina prøver at krydse springvandsbassinet med et tændt lys, selvom hans hus er fuldt af vand. Hans naboer trækker ham op, og han når aldrig den fjerne ende.
Tu sei pazzo!
Engang lukkede han sin familie inde i syv år. De skulle frelses og under byen på bjergtoppen kravler vejen væk.
Misericordia!
Som altid kommer hunden ud af intet.

Sunday, January 22, 2017

prose poems / prosadigte

I keep getting the year wrong. I should listen to my electronic devices in contact with localised world time but the fog distracts me.


Jeg bliver ved med at tage fejl af årstallet. Jeg burde lytte til mine elektroniske apparater, der har forbindelse til den lokaliserede verdenstid, men tågen distraherer mig.


:'Over the years' ... I'm old enough now to say that. My flat has a door on the outside and when people talk on the radio I'm trying to listen. On Wednesdays my right leg is made of water repelling cotton.'Gennem årene' ... Jeg er gammel nok til at sige dét. Min lejlighed har en dør på ydersiden og når folk snakker i radioen prøver jeg på at lytte efter. På onsdage er mit højre ben lavet af vandskyende vat.


:I roughly remember where I was when Lennon was shot and I remember that the girl I had planned to seduce said she had Chlamydia. Her father was a painter.

It rained a lot that day but mostly people in the streets were carrying Christmas presents.
Jeg husker nogenlunde hvor jeg var, da Lennon blev skudt, og jeg husker pigen, jeg havde planlagt at forføre sige, at hun havde Klamydia. Hendes far var maler.

Det regnede meget den dag, men folk på gaderne bar mestendels rundt på julegaver.


:If it wasn't already I'd invent a heron. Just to be able to say: I have seen a heron. The man who talks so very loud tries to get me involved in a talk about the weather but I need milk and headache pills so I trot on pretending to be deaf.


Hvis den ikke allerede fandtes ville jeg opfinde en hejre. Kun for at kunne sige: Jeg har set en hejre. Manden, der taler så vældig højt prøver at involvere mig i en snak om vejret, men jeg skal have mælk og hovedpinepiller, så jeg trasker videre og lader som om, jeg er døv.Tuesday, January 10, 2017

a concrete poem / et konkret digt

CONTAINER / BEHOLDER


\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/ 

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/ 

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

Sunday, January 8, 2017

micro / mikro


in a night's house
cloth and doom


i en nats hus
stof og dommedag


:

to avoid the Iness
a start
a meal


at undgå jegheden
en begyndelse
et måltid


:


pain of hand
perhaps it's French?


hånds smerte
måske er det fransk?


:


this place has a name.
we're strangers

dette sted har et navn.
vi er fremmede


:


took a while to get used to writing the new year's digits
now: a magpiedusk


tog et stykke tid at vænne mig til at skrive det nye års numre
nu: et skadetusmørke


:


a bit longer than a thought dusk

en smule længere end en tanke skumring

:

for a while a room full of Chopin

et øjeblik et værelse fuldt af Chopin


:


it is

duskdet er

tusmørke


:


not like winter

a smoke
&
tinned sardinesikke som vinter

en smøg
&
sardiner på dåse


:


your pain
wakes up
before you do

and your word
for it
dreamsdin smerte
vågner
før du gør

og dit ord
for den
drømmer


:


some lawns gives birth to four shadows

nogle græsplæner føder fire skygger

:


fake star

falsk stjerne


:


I say to myself:
look! magpie!

and I look.Jeg siger til mig selv:
se! skade!

og jeg kigger.


:


just enough wind alive


lige vind nok i live


:


eye movemnet

øjenbevlægese


:


c rossion

k rrosion


:

sea
-inging


hav
-endende


:


it's a competion why the ball jumps

det' en konkurrence derfor hopper bolden


:


no need for a language
facing
an orange


sprog er ikke nødvendigt
overfor
en appelsin


:


I can turn on the tv and hear voices

jeg kan tænde for tv'et og høre stemmer


:


orangeing

appelsinende


:


the village
is on a map

I am
somewherelandsbyen
er på et kort

jeg er
et sted


:


my phone camera sees me

mit telefonkamera ser mig


:


Sund
        ay

when
the cloud
issønd
       ag

når
skyen
er


:


I talk
you talk
he she and certainly it talks

tonoone
jeg taler
du taler
han hun og den og det taler helt sikkert

tilingen


:


if you say so
there's a sun
up there

up there
there's a sun
if you say so

-

(thought it was a secret )
hvis du siger det
er der en sol
deroppe

deroppe
er der en sol
hvis du siger det

-

(troede det var en hemmelighed )


:


buy the burn-outs make a circus

køb de udbrændte lave et cirkus

:Wednesday, December 28, 2016

poem / digt

a keen eye for a womanly figure
                                         disappearing
the One in the berry
the silent One
who dreamed you into a city of straw
and one of fire

listen to how his steps are in the water


a keen ear for the music
                       of those with hands
the One in the berry
the Expanding One
who dreamed you onto a coast of stones
and one of snails

listen to how his steps are in the water


                    you turn on your heel
                   and your heap of ashes

                   'I have seen' you think
                                       and the frost spreads
                    to a shell on that coast
                    in that city (which?)
                    in that limb
                    you used to hide the night in


listen to how his steps are in the water
in the city
on the coast
of frost
et vågent øje for en kvindelig figur
                                               der forsvinder
Den i bærret
Den Stille Ene
som drømte dig ind i en by af strå
og én af ild

hør hvordan hans skridt er i vandet

et vågent øre for musikken
                           af dem med hænder
Den i bærret
Den Ekspanderende
som drømte dig op på en kyst af sten
og én af snegle

hør hvordan hans skridt er i vandet


                      du vender om på din hæl
                      og din askebunke

                     'Jeg har set' tænker du
                     og frosten spreder sig
                     til en muslingeskal på dén kyst
                     i dén by (hvilken?)
                     i det lem
                     du plejede at gemme natten i


hør hvordan hans skridt er i vandet
i byen
på kysten
af frost